Polityka przetwarzania danych osobowych

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych strony https://top10casino.pl/ – zwanej dalej Administratorem strony.

1.1 Administrator strony zapewnia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela podczas przetwarzania danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych, jako najważniejszy cel i warunek realizacji działań.

1.2 Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych Administratora Witryny (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Administrator Witryny może uzyskać na temat odwiedzających witrynę https://top10casino.pl/.

2. OGÓLNE DEFINICJE STOSOWANE W POLITYCE

2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą oprogramowania;

2.2 Blokowanie danych osobowych – tymczasowe zakończenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie jest konieczne w celu wyjaśnienia danych osobowych);

2.3 Strona internetowa – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych, a także programy komputerowe i bazy danych, które zapewniają ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://top10casino.pl/;

2.4 System informacji o danych osobowych – zestaw danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i środki techniczne, zapewniające przetwarzanie danych osobowych;

2.5 Anonimizacja danych osobowych – działania, które uniemożliwiają ustalenie, do którego konkretnego użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych należą dane osobowe, bez wykorzystania dodatkowych informacji;

2.6 Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia sprzętu komputerowego skierowanego na dane osobowe, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wyszukiwanie, wykorzystanie, transfer (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

2.7 Dane osobowe – wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio odnoszące się do określonego, lub możliwego do zdefiniowania Użytkownika Strony;

2.8 Użytkownik – każdy odwiedzający stronę internetową https://top10casino.pl/;

2.9 Przekazywanie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych konkretnej osobie lub określonemu zakresowi osób;

2.10 Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania prowadzące do nieodwracalnego zniszczenia danych osobowych z niemożnością dalszego przywrócenia w systemie informacji o danych osobowych i (lub) powodujące zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.

2.11 „Pliki cookie”, „ciasteczka” – niewielki kawałek danych wysyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze użytkownika. Klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła pliki cookie jako żądanie HTTP do serwera WWW za każdym razem, gdy podejmowana jest próba otwarcia odpowiedniej strony internetowej.

3. ADMINISTRATOR STRONY MOŻE PRZETWARZAĆ NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

3.1. Zbieranie i przetwarzanie anonimowych danych na temat odwiedzających (w tym „ciasteczek”) za pomocą internetowych serwisów statystycznych, takich jak Google Analytics i inne;

3.2. Administrator strony zbiera następujące dane:

 • adres IP;
 • typ i wersja przeglądarki;
 • rozdzielczość ekranu;
 • język przeglądarki;
 • strefa czasowa;
 • system operacyjny;
 • rodzaj urządzenia;
 • adresy e-mail zapewniające taką funkcjonalność są implementowane na stronie internetowej.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika – informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i / lub materiałów strony internetowej, pod warunkiem że taka funkcjonalność jest realizowana na stronie internetowej;

4.2 Administrator Witryny ma również prawo powiadomić Użytkownika o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania ogłoszeń, wysyłając Administratorowi Witryny wiadomość zatytułowaną „Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach, usługach i ofertach specjalnych”;

4.3 Anonimowe dane Użytkowników gromadzone za pośrednictwem internetowych serwisów statystycznych służą do gromadzenia informacji o działaniach Użytkowników na stronie internetowej oraz do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości.

5. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

5.1 Korzystanie z plików cookie jest wymagane, aby Użytkownicy mogli korzystać ze stron internetowych i wszystkich ich funkcji, na przykład dostęp do chronionych sekcji strony internetowej. W razie potrzeby Użytkownik może blokować lub usuwać pliki cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki, ale Użytkownicy muszą wziąć pod uwagę, że wpłynie to na prawidłowe działanie stron internetowych.

5.2 Analityczne pliki „cookies” zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Pozwalają Administratorowi Serwisu otrzymywać informacje o tym, czym zainteresowani są Użytkownicy na stronach internetowych oraz wprowadzać odpowiednie ulepszenia stron internetowych. Na przykład, pliki cookie pokazują Administratorowi Witryny, które strony odwiedzane są najczęściej, pomagają identyfikować trudności napotkane podczas korzystania ze stron internetowych i oceniać skuteczność marketingową. Dzięki temu Administrator Serwisu ma możliwość wypowiedzenia się na temat ogólnych trendów w korzystaniu z Serwisu.

5.3 Użytkownicy mogą dostosować wykorzystanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, nadal będzie mógł korzystać ze stron internetowych, chociaż niektóre sekcje i funkcje stron internetowych nie będą działać. Wszystkie przeglądarki są różne. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, sprawdź sekcję pomocy.

PRAWNE PRZYCZYNY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administrator Strony przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy zostały wypełnione i / lub przesłane przez Użytkownika według jego własnego uznania za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na Stronie internetowej. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub wysyłając swoje dane osobowe do Administratora Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę;

6.2 Administrator strony przetwarza anonimowe dane Użytkownika, jeśli zostało to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączono przechowywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript).

7. WARUNKI GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA, PRZEKAZYWANIA I INNYCH RODZAJÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu zapewnia wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia aktualnych wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

7.2 Administrator Strony zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby zapobiec dostępowi osób nieuprawnionych do danych osobowych;

7.3 Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy;

7.4 W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Administratora Witryny;

7.5 Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie do Administratora Witryny zatytułowane: „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”;

7.6 Administrator strony podejmuje następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika:

 • Dostęp do informacji jest ograniczony tylko do pracowników, którzy potrzebują go do świadczenia usług na rzecz Użytkownika;
 • Wszyscy pracownicy mają podpisać umowy o zachowaniu poufności;
 • Wszyscy partnerzy i firmy zewnętrzne zaangażowane w określone działania podpisują umowy o poufności i umowy o nieujawnianiu danych osobowych do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów;
 • Dane są szyfrowane za pomocą technologii SSL przy użyciu usług stron trzecich;
 • Dane otrzymane od Użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na bezpiecznych komputerach z ochroną przed nieautoryzowanym dostępem;

7.7 Ponieważ nie ma całkowicie niezawodnego sposobu ochrony informacji w procesie elektronicznego przechowywania, przetwarzania i przesyłania, Administrator Serwisu nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa, pomimo wszystkich wysiłków Firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Administratorem Witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej;

8.2 Ten dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych. Polityka obowiązuje przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją;

8.3 Administrator Strony może zaktualizować Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w polityce danych. W przypadku znaczących zmian w zasadach ochrony prywatności w ogólności, a w szczególności w polityce wykorzystywania danych osobowych użytkownika, Administrator Witryny jest zobowiązany do poinformowania o tym na bieżącej stronie witryny.

8.4 Użytkownik powinien od czasu do czasu przeglądać tę stronę, aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące polityki prywatności;

8.5 Wszelkie zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu opublikowania na Stronie internetowej;

8.6 Tylko angielska wersja Polityki ma moc prawną, a tłumaczenia na inny język są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.